سرمایه گذاری پر مخاطره است

برشی از کتاب شانس دوم ترجمه دکتر مهدی خیرالهی

بیشتر افراد معتقدند که سرمایه گذاری کار پر خطری است.

و برای تعداد زیادی سرمایه گذلری یک ریسک محسوب می شود. ثروتمندان زورگو می خواهند شما را به این باور برسانند که سرمایه گذاری پر خطر است.

سؤال: چرا آن ها می خواهند ما را به این باور برسانند؟

جواب: چون در این صورت شما پولتان را در اختیار آنها قرار می دهید و آن ها را مسئول پول هایتان می کنید.

سؤال: به همین دلیل است که شما فکر می کنید هیچ گونه آموزش مالی در مدارس وجود ندارد؟

جواب: به نظر من همین است.به همین دلیل است که بیشتر معلمان به دانش آموزان توصیه می کنند که پول پس انداز کنند و در بازار سهام سرمایه گذاری بلندمدت کنند. این توصیه، پول شما را مستقیم به جیب ثروتمندان زورگو می فرستد.

سؤال: آیا شما می گویید که این بد است ؟

جواب: نه، دوباره می گویم که هر چیزی دست کم دو رو دارد. تعدادی از افراد فکر می کنند که سرمایه گذاری ریسک است و تعدادی این تفکر را ندارند.

سؤالی که مطرح می شود این است که شما چه اعتقادی دارید؟

همان طور که فولر گفت:زندگی ام را به فراموش کردن آموزه هایی سپری کردم که نادرستی آ نها اثبات شده بود.

سؤال: ما کاری که انجام می دهید پر مخاطره است؟

جواب: بله، ریسک وجود دارد، اما هر کاری همین است. حالا من از شما می پرسم که آیا شما برای اینکه راه رفتن را یاد بگیرید زمین خوردید. مسلماً همینطور است، ولی اکنون می توانید بدون افتادن، راه بروید. همین مسئله در مورد رانندگی هم صدق می کند. شما با راهنمایی های یک مربی رانندگی یاد گرفتید که با کمترین خطر رانندگی کنید. سرمایه گذاری هم همین است. می دانید چرا در یک سمینار سه روزه سرمایه گذاری مستغلاتشرکت و تمرینات ۹۰ روزه را سپری کردم، قبل از اینکه پول خود را سرمایه  گذاری کنم در جست وجوی سرمایه گذاری ها بودم.

ادامه در قسمت بعد