زندگی به اندازه  استطاعت

برشی از کتاب شانس دوم ترجمه دکتر مهدی خیرالهی

بیشتر کارشناسان مالی به شما پیشنهاد می کنند: «تنها چیزهایی را مصرف کنید که از عهده خرید آن بر می آیید.»

سؤال این است: «آیا می خواهید به اندازه استطاعت خود زندگی کنید؟»

واضح است که بیشتر مردم دوست ندارند فقط چیزهایی را مصرف کنند که از عهده مالی آن بر می آیند. به همین دلیل است که تعداد زیادی از افراد درگیر بدهی کارت اعتباری و چک بانکی هستند و در خانه هایی زندگی می کنند که استطاعت خرید آن را ندارند یا سوار خودروهایی گران قیمتمی شوند و برای دور شدن از مشکلات مالی و تنشی های زندگی به تعطیلات گران قیمت می روند.

تمسخرآمیزترین مسئله این است که بیشتر افرادی که به نظر ثروتمند می رسنداز افراد فقیر هم  فقیرترند.بسیاری از فقرا آن بدهی خوب را،کهطبقه متوسط می توانند داشته باشند، ندارند. نمی توانم به شما بگویم که چه تعداد افراد را دیده ام که بنز سوار می شوند،در یک محله خوب زندگی می کنند و فرزندانشان در مدارس خصوصی درس می خوانند،اما فاصله آن ها با ورشکستگی،به اندازه دو چک بانکی است.این خود نشان می دهد که توصیه کارشناسان مالی به مذاق افراد خوش نمی آید. به جای این توصیه، من متضاد آن را به شما پیشنهاد می کنم. به جای اینکه فقط ۱چیز هایی را مصرف کنید که از عهده مالی آن برمی آیید.باید یاد بگیرید ثروت و روش های کسب پول را توسعه بدهید.بنابراین می توانید از یک زندگی مرفه تر لذت ببرید.

سؤال: چطور می توانیم روش های پول در آوردن را توسعه دهیم؟

جواب:اشخاص می توانند پول خودشان را با کنترل ستون دارایی ها توسعه بدهند. هم اکنون ثروتمندان زورگو، کنترل ستون دارایی بیشتر افراد را در دست دارند. به همین دلیل است که بیشتر مردم آموزش ندیده اند تا پس انداز کنند. خانه بخرند و طولانی مدت در بازار سهام سرمایه گذاری کنند.

بازی خود را عوض کنید

زمانی که بازی خود را تغییر می دهید، شانس دوم شما آغاز می شود. به جای کار سخت برای پس انداز پول یا ثروتمند به نظر رسیدن، تمرکز خود را از ستون درآمد به ستون دارایی تغییر دهید. چرا اجازه می دهید که ثروتمندان با نفوذ کنترل دارایی شما را به دست گیرند؟ چرا به توصیه های بی اساس کارشناسان مالی توجه می کنید و بدون کمی تأمل اختیار پولتان را به آنها می دهید؟ ستون دارایی، محل بازی ثروتمندان است؛ چرا آنجا را محل بازی خود نکنید؟

چگونه مالیات کمی پرداخت کنید

ادامه در قسمت بعد